papiery rozwodowe

Jakie dokumenty są potrzebne do rozwodu?

Dokumenty rozwodowe, zwane potocznie papierami rozwodowymi, są w istocie formalnym wstępem do postępowania rozwodowego. Chociaż decyzja o rozwodzie należy do trudnych emocjonalnie, to nie można zapomnieć, że odpowiednie przygotowanie merytoryczne i formalne, a także pomoc eksperta, mogą znacznie skrócić i ułatwić cały proces. Poniżej omawiamy więc, jakie są dokumenty rozwodowe i w jaki sposób należy je wypełnić.

Papiery rozwodowe – co to takiego?

Zwrot „papiery rozwodowe” przyjął się w języku potocznym, chociaż oczywiście nie ma wiele wspólnego z terminologią prawną. Pod tym pojęciem rozumie się wszelkie dokumenty rozwodowe składane do sądu w celu zakończenie związku małżeńskiego. Jakie są zatem dokumenty potrzebne do rozwodu? Będzie to oczywiście pozew o rozwód (składany w dwóch egzemplarzach), ale także wszelkie do niego załączniki, takie jak skrócony odpis aktu małżeństwa i aktów urodzenia małoletnich dzieci. W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie do pozwu rozwodowego dołączone będą także dokumenty dowodowe. Warto wspomnieć, że do każdego pozwu należy także załączyć potwierdzenie dokonania opłaty sądowej. Tej ostatniej można dokonać, zlecając przelew na rachunek bankowy sądu, kwota zaś jest stała i wynosi 600 zł.

Pozew rozwodowy – co trzeba wiedzieć?

Jeśli chodzi o dokumenty do rozwodu, pozew zdecydowanie wiedzie prym pod względem ważności. To on inicjuje cały proces rozwodowy, a od jego skrupulatnego zredagowania zależy nie tylko szybkość, ale i ostateczny wynik postępowania sądowego. W treści pozwu zawiera się niemal wszystko, co potrzebne do rozwodu – dane osobowe małżonków, kwestia porozumienia (lub jego braku) między nimi, a także argumentacja i dowodzenie postawionych twierdzeń. Oczywiście część zawartych w pozwie informacji powróci i rozstrzygnie się zapewne w trakcie rozpraw sądowych, jednak to właśnie dostarczone dokumenty będą miały wartość nadrzędną.

Jak należy wypełnić pozew rozwodowy?

Wszelkie papiery o rozwód, a zwłaszcza pozew, powinny być wypełniony z największą sumiennością, dzięki czemu sprawa rozwodowa będzie przebiegać zdecydowanie sprawniej. Pozew rozwodowy zawierać powinien sekcję formalną ze szczegółowymi danymi małżonków oraz merytoryczną z argumentacją i dowodami. W tym drugim wypadku warto dokładnie przemyśleć zarówno historię swojego małżeństwa, wraz z jego problemami, jak i oczekiwania względem byłego partnera. Ze względu na to, że jest to fragment pozwu często trudny emocjonalnie i niełatwy do ujęcia w merytoryczne ramy, zdecydowanie warto poszukać pomocy radcy prawnego lub adwokata. To on upewni się, że zostały spełnione wszelkie wymogi formalne pisma, a jego zawartość argumentacyjna jest jasna i wyczerpująca.

Elementy pozwu rozwodowego

Przyjęto, że pozew powinien składać się ze ściśle ustalonych elementów i należy się tego trzymać. Nie oznacza to jednak, że powinno się korzystać z gotowych wzorów dostępnych w internecie, które zawierają także przygotowaną argumentację. Jest to błąd, który może zostać wykorzystany przeciwko nam podczas samych rozpraw. Trzeba też zaznaczyć, że pozew rozwodowy zawsze musi mieć formę pisemną i nie ma możliwości jego składania np. przez internet. Oto elementy, które muszą znaleźć się w każdym pozwie rozwodowym:

  • Oznaczenie sądu okręgowego właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania stron jeżeli choć jedno z nich w okręgu tego sądu jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda. Chociaż niewłaściwe wypełnienie tego punktu nie unieważni całego pozwu, to przesył dokumentów rozwodowych między sądami znacznie wydłuży cały proces.
  • Dane osobowe powoda – imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu.
  • W przypadku korzystania z pomocy adwokata lub prawnika, jego dane powinny się pojawić w tym miejscu.
  • Imię, nazwisko i adres zamieszkania pozwanego.
  • Jednoznaczne wskazanie rodzaju pisma za pomocą zwrotu – „Pozew o rozwód”.
  • Jasne i precyzyjne sformułowanie oczekiwań względem sądu. Będzie to więc określenie rodzaju rozwodu, ale należy też poruszyć kwestię alimentów i sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej w przypadku posiadania małoletniego potomstwa.
  • Argumentacja i dowodzenie – nawet gdy mowa o rozwodzie bez orzekania o winie, należy przedstawić argumenty przemawiające za tym, że dokonał się zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Jeśli chodzi o rozwód z orzeczeniem o winie, w tej sekcji wniosku rozwodowego znajdzie się też wykaz faktów dowodzących tej winy pozwanego w doprowadzeniu do rozpadu małżeństwa.
  • Lista załączników, czyli przede wszystkim materiału dowodowego w postaci dokumentów, zdjęć czy nagrań.
  • Czytelny odręczny podpis.
polecany adwokat Poznań

Adwokat Poznań – Piotr Budziński

Potrzebujesz pomocy prawnej? Umów się na spotkanie już dziś!

Zadzwoń: +48 602 535 496 | Napisz: adwokat@kancelariabudzinski.pl

Rozwód – jakie dokumenty należy jeszcze skompletować?

Wiele osób zastanawia się, jakie dokumenty do rozwodu, poza pozwem, są potrzebne, aby poprawnie zainicjować postępowanie. Warto przypomnieć, że wraz z oryginałem, należy dołączyć odpis pozwu. Załączniki do oryginalnego pozwu powinny być oryginalne, natomiast przy odpisie wystarczą kserokopie.

Jakie papiery do rozwodu będą potrzebne poza pozwem? Na pewno nie może w nich zabraknąć skróconego lub zupełnego odpisu aktu małżeństwa. Stanowi on dowód, że małżeństwo w ogóle zostało zawarte. Dokument ten powinien być możliwie aktualny – maksymalnie 3-miesięczny. Kolejne ważne załączniki to skrócone lub zupełne odpisy aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeśli byli partnerzy je posiadają. Także powinny być one jak najbardziej aktualne. Oba dokumenty są do uzyskania w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Na tym nie kończy się lista dodatkowych pism, lecz są one opcjonalne. Mowa o oświadczeniu majątkowym i rodzinnym, gdy zależy nam na zwolnieniu z kosztów sądowych, a także o dokumentach potrzebnych przy żądaniu zasądzenia alimentów. Do tej ostatniej grupy zaliczymy zaświadczenia o dochodach, deklaracje podatkowe i zestawienia kosztów utrzymania. Osobnym załącznikiem może być także wspólne porozumienie byłych partnerów w wykonywaniu władzy rodzicielskiej

Jak złożyć papiery rozwodowe?

Jak złożyć pozew rozwodowy? Należy to zrobić w biurze podawczym sądu okręgowego – tego samego, który został wymieniony w pozwie. Złożyć dokumenty rozwodowe można osobiście lub za pośrednictwem poczty, w formie listu poleconego. Sąd po otrzymaniu zestawu dokumentów przekaże odpis pozwu pozwanemu współmałżonkowi. Nastąpi to jednakże tylko wtedy, gdy sąd nie dostrzeże braków formalnych w przesłanych dokumentach. Jeśli tak się natomiast stanie, sąd wezwie do ich uzupełnienia. Gdy wszystko zostanie wykonane prawidłowo, pozostanie poczekać na wyznaczenie terminu pierwszej rozprawy.

Jakie dokumenty są potrzebne do rozwodu bez orzekania o winie?

Rozwód bez orzekania o winie będzie prawie zawsze szybszym i prostszym formalnie rozwiązaniem niż w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie. W kwestii pism potrzebnych przy tym rodzaju rozwodu warto wspomnieć, że nie ma potrzeby załączenia do pozwu licznych dowodów dotyczących winy współmałżonka, co znacznie upraszcza kompletowanie dokumentów rozwodowych. Należy jednak założyć, że małżonkowie zgadzają się we wszystkich kwestiach związanych z rozwodem. Tak więc dużo w tej materii zależy od pozasądowego porozumienia byłych partnerów. Nie można jednakże zapomnieć, że sam pozew musi już zawierać uzasadnienie całkowitego zaniku więzi małżeńskich. Poza tymi różnicami, dokumenty potrzebne do rozwodu nie odbiegają od tych potrzebnych przy orzekaniu o winie.

dokumenty rozwodowe

Gdzie szukać pomocy przy kompletowaniu dokumentów rozwodowych?

Tworzenie pozwu rozwodowego, kompletowanie innych dokumentów rozwodowych i wreszcie uczestnictwo w (często wielokrotnych) rozprawach to duże obciążenie emocjonalne dla niemal każdego. Dość zawiłe procedury rozwodowe nie ułatwiają tego zagadnienia, warto zatem skorzystać z pomocy osoby znającej się na aspektach prawnych rozwodów. Warto pamiętać, że nieprawidłowo wypełnione dokumenty rozwodowe mogą znacznie wydłużyć cały proces, który i tak zwykle trwa co najmniej kilka miesięcy. Dlatego najlepiej już za pierwszym razem zebrać wszystkie dokumenty, wypełnić je w każdym aspekcie poprawnie i wreszcie przekazać do sądu.

Współczesna technologia pozwala co prawda na sprawne omawianie wielu zagadnień zdalnie. Jednak w przypadku kompletowania dokumentów rozwodowych i rozpatrywania kwestii związanych z rozwodem, kontakt bezpośredni z adwokatem jest szczególnie wskazany. Zwykle najszerszą ofertę pomocy prawnej można znaleźć w większych miastach, więc najlepiej rozpocząć poszukiwania właśnie tam. Jeśli interesuje nas sprawnie poprowadzony proces o rozwód, Poznań i okolice są głównym rejonem działalności Kancelarii Adwokackiej Mecenasa Piotra Budzińskiego, która pomoże osiągnąć ten cel. Gdy potrzebny jest skuteczny radca prawny lub adwokat, Poznań będzie świetnym miejscem, aby poszukać pomocy. Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią w celu ustalenia indywidualnych warunków współpracy.

FAQ:

1. Opłata sądowa jest dla mnie zbyt wysoka. Czy można ubiegać się o zwolnienie z kosztów sądowych?

Jest taka możliwość. Należy złożyć wniosek o zwolnienie z uiszczenia opłaty sądowej ze względu na trudną sytuację materialną. Dodatkowo należy załączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Przy składaniu pozwu dowód wniesienia opłaty sądowej zostanie zastąpiony tym właśnie wnioskiem.

2. Ile czeka się na rozprawę sądową po dostarczeniu wszystkich dokumentów?

Czas oczekiwania na rozprawę może być bardzo różny, wiele zależy od aktualnego obłożenia danego sądu sprawami. Zwykle czas ten wynosi co najmniej miesiąc, najczęściej jednak jest to kilka miesięcy, a nawet ponad pół roku.

3. Ile rozpraw jest zwykle potrzebnych, aby uzyskać rozwód?

Liczba rozpraw potrzebnych do zakończenia postępowania w dużym stopniu zależy od skomplikowania sprawy i tego, czy mowa o rozwodzie z orzekaniem o winie, czy bez. W tym drugim wypadku, gdy strony są ze sobą w pełni zgodne co do warunków rozstania, postępowanie może zakończyć się nawet po pierwszej rozprawie. Zwykle będzie to jednak kilka rozpraw.