Jak napisać uzasadnienie pozwu o rozwód?

Uzasadnienie pozwu jest niezwykle ważne: to na jego podstawie sąd bada sprawę, poznaje historię małżeństwa oraz okoliczności, przesłanki, które przemawiają za koniecznością jego zakończenia. Dobrze napisane, może znacznie przyspieszyć i ułatwić sądowi decyzję. Jak wygląda przykładowe uzasadnienie wniosku o rozwód? Co powinno się w nim znaleźć? O tym w naszym poradniku!

Jak napisać pozew rozwodowy?

Każdy z małżonków ma prawo żądać od sądu zakończenia małżeństwa przez rozwód. Sąd rozwiąże je, jeśli uzna, że doszło do zupełnego i trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego w aspekcie fizycznym, emocjonalnym i gospodarczym. Gdy natomiast w wyniku rozwodu miałyby ucierpieć małoletnie dzieci małżonków lub gdy domaga się go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia (bądź w jakiś inny sposób rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego), to sąd go nie orzeknie – może wówczas wskazać rozwiązania takie jak separacja, mediacje czy terapia.

Dobrze, jeśli z argumentacją powoda/powódki sąd może zapoznać się jeszcze przed rozprawą. Dlatego tak bardzo istotny jest właściwie przygotowany pozew rozwodowy, w tym najważniejsza jego część: uzasadnienie pozwu o rozwód. Napisać go pomoże specjalizujący się w tej dziedzinie prawa adwokat. Jeśli planujecie Państwo rozwód w Poznaniu, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Piotr Budziński.

Podstawowe elementy pozwu rozwodowego to:

 • wskazanie sądu (sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania obojga lub jednego z małżonków bądź zawarcie małżeństwa),
 • dane stron (imiona i nazwiska, miejsca zamieszkania, numery PESEL),
 • żądanie rozwiązania małżeństwa (z orzeczeniem o winie bądź z zaniechaniem orzekania o winie), a także – jeśli dotyczy – ustalenia podziału majątku, opieki nad dziećmi czy zasądzenia alimentów,
 • uzasadnienie pozwu rozwodowego wraz ze wskazaniem środków dowodowych,
 • załączniki (potwierdzenie wniesienia opłaty, odpis pozwu wraz z załącznikami i odpis skrócony aktu małżeństwa).

Z kolei przykładowe uzasadnienie pozwu zawiera takie kwestie jak:

 • data i miejsce zawarcia małżeństwa,
 • opis relacji na początku małżeństwa,
 • stwierdzenie zupełnego i trwałego rozpadu małżeństwa,
 • okoliczności rozpadu pożycia małżeńskiego,
 • przyczyny żądania rozwodu,
 • przedstawienie dowodów na winę współmałżonka za zupełny rozkład pożycia małżeńskiego (w przypadku wnioskowania o rozwód z orzeczeniem o winie),
 • okoliczności uzasadniające żądania w sprawie przyznania władzy rodzicielskiej i podziału opieki nad dziećmi oraz alimentów.
Prawo karne

Adwokat Poznań – Piotr Budziński

Potrzebujesz pomocy prawnej? Umów się na spotkanie już dziś!

Zadzwoń: +48 602 535 496 | Napisz: adwokat@kancelariabudzinski.pl

Co to jest uzasadnienie pozwu o rozwód?

Uzasadnienie pozwu rozwodowego to kluczowa i najobszerniejsza jego część. To opis sytuacji małżeńskiej i przyczyn, ze względu na które strona wnioskująca o rozwód uważa, że związek nie może być kontynuowany. W uzasadnieniu należy przedstawić konkretne argumenty i okoliczności, które mają wpływ na decyzję o zakończeniu małżeństwa.

Warto pamiętać, że uzasadnienie pozwu o rozwód powinno być spójne i rzeczowe – nie jest to miejsce na wyrażanie emocji bądź oskarżanie drugiej strony. Trzeba skupić się na prezentacji najważniejszych faktów i ewentualnych dowodów potwierdzających tezę o rozkładzie pożycia i niemożliwości odbudowy więzi. Dobrze napisane uzasadnienie pozwu może mieć naprawdę duży wpływ na przebieg procesu i jego wynik. W zależności od sytuacji można wnioskować o rozwód bez orzekania o winie bądź z orzeczeniem o winie jednej ze stron, ale także o podział majątku, opieki nad dziećmi i przyznanie alimentów. W uzasadnieniu pozwu o rozwód warto zawrzeć informacje dotyczące wszystkich tych kwestii, tak aby sąd mógł odpowiednio ocenić sytuację i podjąć decyzję zgodną z interesami wszystkich zaangażowanych osób. Czyli innymi słowy, trzeba niejako przekonać sąd, że rozwód jest jedynym wyjściem oraz że zaproponowane przez stronę rozwiązania są słuszne dla dobra dzieci.

Przykładowe uzasadnienie pozwu o rozwód bez orzekania o winie

W takim przypadku uzasadnienie pozwu o rozwód może być mniej szczegółowe niż w sytuacji, gdy jedna ze stron domaga się orzeczenia o winie drugiej. Ważne jest jednak, aby przedstawić w nim okoliczności, które doprowadziły do podjęcia decyzji o rozwodzie, i wykazać, że próby naprawienia małżeństwa nie przyniosły skutków. Warto uwzględnić tu czas trwania separacji czy ewentualne podejmowane kroki takie jak mediacja bądź terapia małżeńska. Nie jest jednak konieczne dokładne opisywanie konkretnych zachowań czy sytuacji, które miały miejsce w trakcie trwania związku – wystarczy dość ogólna charakterystyka problemów i braku możliwości ich rozwiązania.

Przygotowując uzasadnienie pozwu o rozwód bez orzekania o winie, trzeba pamiętać również o kwestiach związanych z alimentami i opieką nad dziećmi. Warto przedstawić swoje stanowisko w tych sprawach, żeby sąd mógł uwzględnić je przy wydawaniu wyroku. Ważne jest jednak to, aby nie wprowadzać do uzasadnienia negatywnych emocji bądź oskarżeń pod adresem drugiej strony – celem tego rodzaju rozwodu jest przecież uniknięcie konfliktu i osiągnięcie porozumienia w sposób jak najmniej bolesny dla obu stron.

Wspomnieliśmy, że uzasadnienie pozwu o rozwód powinno być zwięzłe i rzeczowe – nie trzeba w nim opisywać całej historii małżeństwa, a jedynie to, co jest istotne dla sprawy: kiedy stosunki zaczęły się psuć i dlaczego. W przypadku braku konkretnych przyczyn można powołać się na niezgodność charakterów i zobrazować ten problem kilkoma sytuacjami z życia małżeńskiego.

uzasadnienie pozwu o rozwód

Uzasadnienie pozwu a rozwód z orzeczeniem o winie

W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie uzasadnienie pozwu nabiera natomiast szczególnego znaczenia. W takiej sytuacji, oprócz podania przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego, należy także wskazać konkretną stronę jako winną tego stanu rzeczy. To właśnie na podstawie przedstawionego uzasadnienia sąd będzie mógł ocenić, czy faktycznie to jedno z małżonków jest odpowiedzialne za niepowodzenie małżeństwa. Dokładny, aczkolwiek zwięzły opis konkretnych wydarzeń albo zachowań małżonka wskazujących na jego ewidentną i wyłączną winę jest już bardzo potrzebny.

Przygotowując uzasadnienie pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie, warto skupić się na zebraniu jak największej liczby dowodów potwierdzających zarzuty wobec drugiej strony. Mogą to być na przykład dokumenty, zeznania świadków, nagrania audio i wideo. Ważne jest jednak, aby przedstawione materiały były rzetelne i wiarygodne – fałszywe mogą obrócić się przeciwko oskarżycielowi oraz spowodować utratę szans na wygranie sprawy.

Pozew o rozwód – uzasadnienie a opieka nad dziećmi i alimenty

W sytuacji, gdy małżeństwo ma wspólne małoletnie dzieci, sąd musi zadecydować o podziale obowiązków rodzicielskich (miejsce zamieszkania dziecka, sposoby kontaktu z rodzicami) i ustaleniu wysokości świadczeń alimentacyjnych na ich rzecz. Dlatego też warto szczegółowo przedstawić i uzasadnić swoje stanowisko w tej sprawie już w pozwie rozwodowym.

Przy opracowywaniu uzasadnienia pozwu o rozwód trzeba zwrócić uwagę na to, żeby przedłożyć konkretne argumenty dotyczące zdolności każdego z rodziców do sprawowania opieki nad dziećmi i ich możliwości finansowych. Należy również uwzględnić potrzeby dzieci oraz ich dobro jako najważniejszy czynnik mający wpływ na decyzję sądu, w tym wskazać koszty ich utrzymania (przedstawić faktury i rachunki). Warto wspomnieć o ewentualnych porozumieniach pomiędzy stronami w sprawie podziału obowiązków rodzicielskich oraz alimentów – takie informacje mogą przyspieszyć proces orzekania o rozwodzie. Jeśli to możliwe, najlepiej przygotować i załączyć do pozwu uzgodniony wspólnie tzw. plan wychowawczy.

Jeśli potrzebny Państwu specjalizujący się w rozwodach i prawie rodzinnym adwokat w Poznaniu, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Piotr Budziński. Mogą Państwo liczyć na nasze pełne wsparcie w każdej sprawie tej materii.

FAQ:

1. Gdzie znaleźć przykładowy pozew o rozwód?

Przykładowy pozew o rozwód, rodzaj wzoru można znaleźć w internecie, natomiast w indywidualnej formie przygotuje go specjalizujący się tych sprawach adwokat.

2. Co powinno zawierać uzasadnienie rozwodu?

Uzasadnienie rozwodu powinno zawierać datę i miejsce zawarcia małżeństwa i opis relacji na początku jego trwania, a także okoliczności i przyczyny, ze względu na które nastąpił zupełny, trwały rozkład pożycia małżeńskiego. W uzasadnieniu pozwu strona może wysunąć żądania o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i o zasądzeniu alimentów.

3. Ile kosztuje złożenie pozwu rozwodowego?

Opłata sądowa od złożenia pozwu rozwodowego wynosi 600 złotych. Jeśli sąd ma też przeprowadzić podział majątku, trzeba uiścić dodatkową opłatę w wysokości 300 lub 1000 złotych w zależności od tego, czy małżonkowie wypracowali zgodny projekt, czy też nie.